Report.Degree.vn

Báo cáo bằng cấp giả mạo hoặc gian lận trong học tập và thi cử của các thành viên Khai Trí


Nếu bạn biết một bằng cấp nào đó tại Degree.vn là giả mạo, hoặc biết sự gian lận trong học tập và thi cử của các thành viên để có được bằng cấp này thì hãy tố cáo điều đó trong biểu mẫu bên dưới để chúng tôi thu hồi bằng cấp đó và cập nhật sự gian lận này lên tiểu sử của thành viên tại Name.History.vn.