Members.Degree.vn

Các tổ chức cấp bằng và các cá nhân đã được cấp bằng trên Degree.vn

Để được cấp bằng trên Degree.vn bạn cần đăng ký lập một trường tự học Khai Trí

Bằng cấp của các cộng đồng Khai Trí

Các Nhật ký tự học này là nơi để thành viên lưu lại quá trình thực tập và làm việc trong các team và group của các cộng đồng này

Engineer.Degree.vn - Nơi cấp Nhật ký tự học của cộng đồng Kỹ sư Khai Trí Engineer.vn

Bằng cấp của các Trường tự học Khai Trí

Các Nhật ký tự học này là nơi để học viên lưu lại quá trình tự học tại các trường tự học này

UAH.Degree.vn - Nơi cấp Nhật ký tự học của Trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.eedu.vn

Các thành viên đã được cấp bằng trên Degree.vn

Chỉ thành viên cá nhân (học viên, mentor, thí sinh, cộng tác viên...) mới được cấp bằng trên Degree.vn. Đăng ký làm thành viên Khai Trí tại Register.Khaitri.net. Danh sách này sắp theo thứ tự mới nhất trên cùng

Name1.Degree.vn - Tên thành viên (cấp ngày 6/3/2022)

Name2.Degree.vn - Tên thành viên (cấp ngày 6/3/2020)